Zasady przyjęć i harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Zasady przyjęć i harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019


Zasady przyjęć i harmonogram postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019 dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:

– dzieci 7 – letnie (rocznik 2011), objęte obowiązkiem szkolnym;

– dzieci 6–letnie (rocznik2012) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym  2017/2018 realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko do 27 kwietnia 2018 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 1 marca – 27 kwietnia 2018 r.

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w obecnym roku szkolnym w szkołach podstawowych innych niż szkoła obwodowa będą dostępne w poszczególnych placówkach.

 Z powodu braku wolnych miejsc nie prowadzimy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...