Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 


Druki do pobrania dotyczące rekrutacji:

>>>Wniosek o przyjęcie do klasy I

>>> Zgłoszenie do klasy I

>>>deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

>>>oświadczenie o samotnym wychowywaniu

>>>oświadczenie o wielodzietności

>>>oświadczenie o zamieszkaniu

>>>poświadczenie_woli_zapisu


Komunikat

Szanowni Rodzice!

Od 1 marca do 30 kwietnia rozpoczynamy zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie ul. Zegrzyńska 3.

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na postawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Dzieci które w r. szkolnym 2018/2019 realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, są  przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej  tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły,  do której uczęszcza dziecko do 30 kwietnia
  2019 r.
 • Nie prowadzimy rekrutacji do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8.
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po zakończeniu zapisów, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy I podejmuje dyrektor szkoły.
 • W klasach pierwszych planowana jest realizacja innowacji pedagogicznych: „Karuzela wyobraźni – twórcze myślenie”, „Tajemnice świnki skarbonki”, „Matematyka i gry logiczne z elementami programowania”.

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków będą dostępne  w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. Podczas zapisu dziecka do szkoły proszę wybrać klasę z wybraną  innowacją.

 

Programy proponowanych innowacji pedagogicznych (pliki do pobrania):

Innowacja „Karuzela wyobraźni – twórcze myślenie”

Innowacja „Matematyka i gry logiczne z elementami programowania”

Innowacja „Tajemnice świnki skarbonki”

 

 


Komunikat

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2010 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w roku 2013 oraz dzieci , którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Od 15. 02. 2019 r. od godz. 8.00 do 21.02 do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w r. szk.2019/2020
  w naszej placówce, w sekretariacie szkoły.
 • Pozostali rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole przystępują do postępowania rekrutacyjnego zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Strona rekrutacyjna dla rodziców: legionowo.formiko.pl udostępniona będzie przez Gminę Legionowo 22 lutego 2019.r. o godz. 12.00.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Uwagi
1.        Wprowadzanie dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym

15.02.2019 r. od godz. 8.00

do 21.02.2019 r. do godz. 12.00

 

 

2.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.02.2019 r. od godz. 12.00 –

 07.03.2019 r. do godz. 16.00

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 08.03.2019 r. – 25.03.2019 r.  
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 29.03.2019 r. do godz. 14.00  
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03.2019 r. od godz. 14.00 do

05.04.2019 r. do godz.16.00

 
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. 09.04.2019.r.  do godz. 12.00  

 

 

 

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...