XII Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Licz się ze słowami”

 

Motto:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
św. Jan Paweł II

 

Regulamin

XII edycji Powiatowego Konkursu Polonistycznego

„Licz się ze słowami”

 

Wstęp

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 WDP w Legionowie. Zapraszamy uczniów wszystkich szkół Powiatu Legionowskiego do udziału w XII edycji Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Licz się ze słowami” opartego na leksyce i frazeologii oraz tekstach literackich związanych z tematem przewodnim konkursu „Motyw człowieczeństwa w literaturze i sztuce”. Udział w konkursie będzie doskonałą okazją do spotkania nauczycieli polonistów i ich utalentowanych wychowanków.

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie.
 2. Konkurs adresowany jest do uzdolnionych uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z Powiatu
 3. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno i bogactwo języka polskiego, kulturę mowy, rozwijanie czytelnictwa, poszerzanie umiejętności polonistycznych, zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz wymiana doświadczeń i promowanie młodych, zdolnych uczniów.
 4. Konkurs jest dwuetapowy: pierwszy etap – szkolny, drugi etap – powiatowy.
 5. Konkurs na etapie międzyszkolnym będzie miał formę testu, krótkich wypowiedzi pisemnych i prezentacji ustnej, w których uczniowie wykażą się umiejętnościami rozumienia tekstu literackiego (prozatorskiego i poetyckiego), dzieł sztuki (obraz, rzeźba), pisania i mówienia, a także zgodnej współpracy w niewielkiej grupie.
 6. Zakres wiedzy i umiejętności Konkursu oparty jest na podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu język polski ze szczególnym uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia i osiągnięć ucznia, a także na szerszej wiedzy literackiej i leksykalno-frazeologicznej, zdobytej pod kierunkiem nauczyciela polonisty i samo-dzielnie.
 7. Jury przyzna trzy nagrody główne. Laureaci II etapu ( I, II, III miejsce) otrzymają nagrody książkowe/wydawnictwa multimedialne/karty podarunkowe oraz dyplomy, pozostali uczestnicy podziękowania za uczestnictwo w postaci dyplomów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny takiej samej liczby punktów przeprowadzona zostanie dogrywka.
 9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie, w maju 2018 r. podczas uroczystości podsumowania osiągnięć uczniów.
  O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.
 10. Koszty przygotowania i dojazdu pokrywają uczestnicy.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców/prawnych opiekunów
  do udziału w konkursie i publikację wizerunku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.

 

   I etap szkolny

 1. Przygotowuje i przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Celem tego etapu jest wyłonienie trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w II etapie konkursu.
 3. Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja Szkolna wg ustalonych przez siebie kryteriów.
 4. Komisja Szkolna kwalifikuje do II etapu konkursu trzech uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów; ewentualnie osobę rezerwową.
 5. Eliminacje I etapu konkursu należy przeprowadzić do dnia 12 stycznia 2018 r.
 6. Z przeprowadzonych eliminacji należy sporządzić protokół.
 7. Szkoły zgłaszają reprezentantów do organizatora konkursu powiatowego do dnia
  12 stycznia 2018 r., telefonicznie lub faksem ( 22) 774-59-50.

 

II etap międzyszkolny (powiatowy)

 1. Etap powiatowy przygotowuje i przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej 3.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele języka polskiego ze szkół biorących udział w konkursie (liczba członków komisji uzależniona jest od liczby zgłoszonych zespołów) oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie. Przewodniczącym komisji jest wicedyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.
 3. Zadania przygotowuje organizator konkursu po konsultacjach z nauczycielami języka polskiego zainteresowanych szkół.
 4. Eliminacje II etapu konkursu odbędą się 7 marca 2018 r., o godzinie 900 w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej 3.
 5. Czas trwania II etapu wynosi 120 minut.
 6. Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja wg kryteriów ustalonych przez organizatora konkursu.
 7. W przypadku wątpliwości decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
 8. Z przeprowadzonego konkursu będzie sporządzony protokół zbiorczy.
 9. Weryfikacja prac wyłącznie w dniu konkursu.

Uczestnicy II etapu powinni zabrać ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania
oraz obuwie na zmianę. Prosimy również o wypełnienie druku zgody rodziców/prawnych opiekunów na publikację danych osobowych i wizerunku ucznia.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w XII edycji konkursu:

Przygotowania do konkursu powinny być oparte o utwory literackie, dzieła malarskie i zasób frazeologiczny związany z hasłem przewodnim „Motyw człowieczeństwa w literaturze i sztuce”.

Uczestnik konkursu:

 1. Potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które obejmuje „Podstawa programowa kształcenia ogólnego” w zakresie przedmiotu język polski oraz szerszą wiedzą pozaszkolną.
 2. Umie zredagować wypowiedź pisemną zgodną ze wskazanym tematem oraz przygotować spójną prezentację ustną o właściwej kompozycji.
 3. Posługuje się bogatym językiem literackim, zna i stosuje przysłowia oraz frazeologizmy zgodnie z ich znaczeniem, ma bogaty zasób synonimiczny związany z tematem, tworzy prawidłowo formy pokrewne, prezentuje wiedzę zdobytą samodzielnie. Rozpoznaje i samodzielnie tworzy środki stylistyczne.
 4. Jest twórczy, kojarzy fakty, trafnie wnioskuje, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania problemów, przejawia inwencję językową.
 5. Pisze teksty poprawne ortograficznie i interpunkcyjnie.

 

Punktacja wypowiedzi ustnej:

1.Realizacja treści                                                           0-2pkt

2.Kompozycja wypowiedzi                                            0-1pkt

3.Bogactwo języka, właściwe użycie frazeologizmów  0-3 pkt

4.Płynność i spójność wypowiedzi                                 0-2 pkt

5.Poprawność językowa                                                  0-1pkt

 

Szczegółowe kwestie, dotyczące sposobu punktowania przez komisję, do wspólnego uzgodnienia.

 Proponowana literatura dla  ucznia:

 • Biblia Tysiąclecia, Stary Testament (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk10,
  30 – 37), Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk14, 11 – 32), Przypowieść o wdowim groszu Łk20, 1 – 4), Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Łk19, 9 – 19), Przypowieść
  o wiernym i niewiernym słudze (Łk12, 41 – 48), Przypowieść o Faryzeuszu i celniku (Łk17, 9 – 14)),
  Pallottinum, 2003
 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna, Wyd. Zielona Sowa, 2016
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Nasza Księgarnia, 1999
 • Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian (mit o Edypie, mit o Antygonie),
  ISKRY, 2002
 • Adam Mickiewicz, Część II, Wyd. Siedmiogród, 2017
 • Henryk Sienkiewicz, Sachem, Wyd. Siedmiogród, 2016
 • Sofokles, Król Edyp, Wyd. Siedmiogród, 2017
 • Sofokles, Antygona, Wyd. Siedmiogród, 2017

 

 • Utwory liryczne:

Roman Brandstaetter, Psalm o trzcinie

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito

– Małgorzata Hillar, My z drugiej połowy XX wieku

Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś

Tadeusz Różewicz, List do ludożerców

– Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń

– Leopold Staff, Człowiek

Władysław Szlengel, Kartka z dziennika „Akcji”

 

 • Obrazy do poznania:

Bosch Hieronim, Wędrowiec

Murilla Bartolome Estebana, Powrót syna marnotrawnego

– Batoni Pompeo, Powrót syna marnotrawnego

– Guericino, Powrót syna marnotrawnego

– Rembrandt Harmenszn van Rijn, Powrót syna marnotrawnego

 

Literatura pomocnicza:

 

 • Wybór przysłów związanych z tematem przewodnim
 • Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996
 • Kopaliński, Słownik symboli, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2002
 • Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury – hasło człowiek
 • Wójcik, Nauka ortografii i interpunkcji
 • Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985
 • Miodek, ABC polszczyzny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I-III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978
 • Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

 

Nauczyciele poloniści:
Ewa Dziura
Wioletta Majewska
Katarzyna Błażejewska

>>>Regulamin do pobrania

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+