Terminarz zebrań

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W ROKU  SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp. Termin Program zebrania – zagadnienia główne

 

 

 

 

 

 

1.

 

05.09.2018 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz. 18.00

Rada Rodziców

godz. 19.00

 

1.    Wybory przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców.

2.    Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły. Wymagania edukacyjne. Szkolny System Oceniania.

3.    Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami, w tym formy usprawiedliwiania uczniów na zajęciach edukacyjnych.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.

5.    Sprawy różne.

 

 

06.09.2018 r.

(czwartek) dla klas 6-8
i oddziałów gimn.

godz. 18.00

Rada Rodziców

godz. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

24.10.2018 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00 zebranie

od godz. 19.00 do 20.00 DZIEŃ OTWARTY

godz. 17.00 – Rada Rodziców dla wszystkich klas w szkole

1.    Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

2.    Oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

3.    Przekazanie rodzicom informacji o działaniach wychowawcy w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego, zgodnie z planem wychowawcy klasowego.

4.    Działania wychowawcze szkoły.

5.    DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

25.10.2018 r.

(czwartek) dla klas 6–8

i oddziałów gimn.

godz.18.00 zebranie

od godz. 19.00 do 20.00 DZIEŃ OTWARTY

 

 

 

 

 

3.

 

05.12.2018 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00 zebranie od godz. 19.00 do 20.00

DZIEŃ OTWARTY

godz. 17.00 – Rada Rodziców dla wszystkich klas w szkole

1.    Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
Zagrożenia oceną niedostateczną.2.    Omówienie wyników testów diagnozujących.3.    Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, korzystania z pomocy koleżeńskiej.

4.    Sprawy różne.

5.    DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

06.12.2018 r.

(czwartek) dla klas 6 – 8

i oddziałów gimn.

godz.18.00 zebrania

 od godz. 19.00 do 20.00

DZIEŃ OTWARTY

 

 

 

 

4.

 

23.01.2019 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00 zebranie

godz. 17.00 – Rada Rodziców dla wszystkich klas w szkole

 

1.    Podsumowanie wyników w nauczaniu i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2018/2019.

2.    Wspólne działanie nastawione na osiągnięcie wspólnego celu-analiza zachowań uczniów jako społeczności szkolnej.

3.    Ocena korzystania uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

4.    Ocena wyników klasyfikacji i wnioski do pracy w II semestrze.

5.    Sprawy różne.

 

24.01.2019 r.

(czwartek) dla klas 6 – 8

i oddziałów gimn.

godz.18.00 zebranie

 

 

 

5.

 

27.03.2019 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz. 18.00 – 20.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców dla wszystkich klas w szkole

18.00 – 18.30 – zebrania w klasach

18.30 – 20.00 –  DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

 

 

28.03.2019 r.

(czwartek) dla klas 6 – 8

i oddziałów gimn.

godz. 18.00 – 20.00

6. 25.04.2019 r. Podsumowanie pracy w klasach „0”. Omówienie diagnozy.

 

 

 

 

 

7.

 

08.05.2019 r.

(środa) dla klas 1 – 5

godz.18.00 – 20.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców dla wszystkich klas w szkole

1.    Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
Zagrożenia oceną niedostateczną.2.    Efekty realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych orazPlanu pracy wychowawcy klasowego.

3.    Realizacja programu doradztwa zawodowego.

4.    Analiza wyników dotychczasowej diagnozy pracy szkoły, zespołu klasowego.

18.30 – 20.00 –  DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu

 

09.05.2019 r.

(czwartek) dla klas 6 – 8

i oddziałów gimn.

godz.18.00 – 20.00

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+