Szkolny doradca zawodowy

aga2

Agnieszka Kuksinowicz
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY w Gimnazjum nr 4

zaprasza:

Poniedziałek 14:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 9:00 – 13:00
Czwartek 11:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 14:00

W Gimnazjum nr 4  zatrudniony jest doradca zawodowy, który będzie realizował wszystkie zadania wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Jest nim pani Agnieszka Kuksinowicz absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – kierunek Pedagogika pracy.

Podjęcie prze ucznia mądrej i trafnej decyzji wyboru dalszej drogi edukacyjnej a co za tym idzie wyboru zawodu często nie jest łatwe.
Dostarczanie mu maksimum informacji, które warunkują trafność decyzji zawodowej i skuteczność jej realizacji jest więc ważnym zadaniem osób trudniących się orientacją szkolną i zawodową.
W myśl definicji „przygotowanie młodzieży do trafnego i świadomego wyboru zawodu, stanowi długofalowy, pedagogicznie sterowany proces informowania i orientowania w różnych rodzajach pracy zawodowej i drogach przygotowania do niej, rozpoznanie i ukierunkowanie zainteresowań, skłonności, uzdolnień, motywacji i postaw zawodowych, cech psychofizycznych i warunków zdrowotnych, konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi i zapotrzebowaniem społecznym.”
Szkolny doradca zawodowy ma więc za zadanie odpowiednio przygotować młodego człowieka do podjęcia słusznych edukacyjnych i zawodowych decyzji.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
– systematycznie diagnozować zapotrzebowania uczniów na informację,
– gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje o kierunkach kształcenia,
– wskazywać osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej i rzetelnej informacji na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów itp.
– udzielać porad indywidualnych dzieciom i ich rodzicom,
– kierować w trudnych przypadkach do specjalistów: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, OHP –y, lekarzy.

Zajęci z doradztwa zawodowego w szkole będą się odbywały na lekcjach wychowawczych raz w miesiącu z każdą klasą. Tematy zajęć będą dotyczyły następujących zagadnień:
– poznania zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego (forma wykładu);
– określenia własnych zainteresowań, zdolności, skłonności zawodowych, temperamentu (forma testu);
– nauka pisania CV, listu motywacyjnego i życiorysu (forma pracy samodzielnej);
– autoprezentacja;
– poznanie źródeł informacji o możliwościach znalezienia ofert pracy;
– zapoznanie się z podstawami prawa pracy;
– poznanie struktury kształcenia ponadgimnazjalnego.

Ponadto na zajęciach pozalekcyjnych będzie można skorzystać z informatorów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni; prowadzone będą dodatkowe testy, poznanie pełnej informacji o zawodach i szkołach istniejących na rynku pracy.

Działania doradcze będzie wspomagał profesjonalny program komputerowy „e-SZOK”. Program komputerowy  ” eSZOK” cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań – dzięki czemu praca będzie przebiegała sprawniej i efektywniej. Program zawiera ogromną ilość informacji m.in. opisy zawodów, testy psychologiczne, informacje o zawodach, informacje prawne.

Uczeń opuszczający nasze gimnazjum będzie osobą która zna swoje wartości, umie samodzielnie poruszać się po rynku pracy i optymistycznie patrzy w przyszłość.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+