Szkolny Ośrodek Kariery

I. Adresaci:
Projekt skierowany jest do:
– uczniów Gimnazjum nr 4,
– uczniów gimnazjów z terenu gminy Legionowo,
– absolwentów gimnazjów z gminy Legionowo,
– rodziców uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych,
– nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami doradztwa zawodowego.

II. Termin realizacji: 01.09.2005 r. – 01.09.2007 r.

III. Cele główne
1. Wspomaganie ucznia w świadomym planowaniu i aktywnym kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
2. Kreowanie postaw aktywnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
3. Przeciwdziałanie i zmniejszenie skali bezrobocia.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:
1. Rozwijanie umiejętności: planowania własnej ścieżki edukacyjnej, planowania własnego rozwoju zawodowego, poszukiwania pracy.
2. Gromadzenie i udostępnianie własnej bazy informacyjnej o zawodach (teczki zawodów, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego, zasady kompletowania dokumentacji związanej z pracą).
3. Udostępnianie informacji z Internetu dotyczących szkół ponadgimnazjalnych, ofert edukacyjnych i zawodowych, poradnictwa zawodowego, informacji z zakresu prawa pracy.
4. Udzielanie poradnictwa indywidualnego i grupowego.
5. Wprowadzenie tematyki SZOK do programu doskonalenia rady pedagogicznej.

III. Opis projektu

Nazwa projektu
„SzOK – do kariery skok” Uruchomienie projektu to pierwszy element w budowaniu systemu orientacji i informacji zawodowej dla młodzieży Gminy Legionowo. Szkolny Ośrodek Kariery będzie miejscem, w którym uczniowie zdobędą wiedzę o sobie, zdobędą umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o ścieżkach edukacyjnych, lokalnym rynku pracy. Poznają podstawy prawa pracy. Nabyta wiedza ułatwi im wybór dalszego kierunku kształcenia.

Główne cele projektu
Wspomaganie ucznia w świadomym planowaniu i aktywnym kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
Kreowanie postaw aktywnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.. Przeciwdziałanie i zmniejszenie skali bezrobocia.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności: planowania własnej ścieżki edukacyjnej, planowania własnego rozwoju zawodowego, poszukiwania pracy.
Kształcenie umiejętności prospołecznych – współdziałanie w zespole, aktywna komunikacja.
Kształtowanie postawy kreatywnej, mobilnej wobec problemów rynku pracy.
Poznanie przyczyn skutków bezrobocia oraz określenie możliwych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
Gromadzenie i udostępnianie własnej bazy informacyjnej o zawodach (teczki zawodów, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego, zasady kompletowania dokumentacji związanej z pracą).
Udostępnianie informacji z Internetu dotyczących szkół ponadgimnazjalnych, ofert edukacyjnych i zawodowych, poradnictwa zawodowego, informacji z zakresu prawa pracy. Udzielanie poradnictwa indywidualnego i grupowego.
Wprowadzenie tematyki SZOK do programu doskonalenia rady pedagogicznej.
Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi i instytucjami wspierającymi: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Fundacją Realizacji Programów Społecznych, Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Przewidywane efekty (podstawowe informacje dotyczące konkretnych policzalnych rezultatów projektu, np. liczba planowanych odbiorców, nakłady publikacji)
Głównym celem projektu jest zmniejszenie skali bezrobocia, uświadomienie młodzieży złożoności nieustannie zmieniającego się rynku pracy, znalezienie dalszej drogi edukacyjnej i właściwe zaplanowanie kariery zawodowej. Oczekujemy, że nasi uczniowie materiałów absolwenci zostaną dobrze przygotowani do właściwego zaplanowania dalszej kariery zawodowej.

Efekty w zakresie pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami:
1) powstaną programy zajęć z doradztwa zawodowego,
2) programy szkolenia rady pedagogiczne, pedagogizacji rodziców,
3) kontynuacja zakresie nawiązanie efektywnej współpracy z partnerami projektu.

W zakresie współpracy ze środowiskiem:
1) promocja szkoły w szkołach podstawowych, szeroka informacja zakresie szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie, województwie, o ochotniczych hufcach pracy;
2) organizowanie zakresie aktywne uczestnictwo w corocznych giełdach szkół, w targach pracy;
3) rozszerzenie oferty szkoły, promocja w środowisku lokalnym.

W zakresie bazy dydaktycznej – gromadzenie w celu udostępnienia klientom – zasobów informacji edukacyjno – zawodowej w postaci: programów komputerowych, książek, poradników metodycznych, testów predyspozycji) i innych szeroko rozumianych materiałów edukacyjnych i zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, orientacji zawodowej.

Utworzy się baza programów komputerowych: pakietu e-SZOK, poradników dla szukających pracy, kurs kreatywnego myślenia, bazy danych itp. Z usług Szok będą mogli korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 4 w liczbie ok. 640, uczniowie pozostałych gimnazjów publicznych i niepublicznych w Legionowie (ok. 1000 ), absolwenci szkół gimnazjalnych miasta Legionowo (ok. 600 rocznie) oraz ponadgimnazjalnych. Odbiorcami będą także rodzice (ok. 300), nauczyciele (ok. 100).

Uzasadnienie realizacji projektu
Dyrektor i nauczyciele szkoły od początku istnienia gimnazjum w zreformowanej szkole dostrzegali potrzebę wprowadzenia w szerszym zakresie orientacji zawodowej.
Dotychczas tego rodzaju zajęcia organizowali w szkole: pedagog i wychowawcy klas. Jednakże ogromna liczba spraw wychowawczych dotyczących młodzieży w najtrudniejszym okresie dorastania uniemożliwiała poświęcanie tej tematyce odpowiedniego czasu, a tym samym nie są zaspokojone potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w tym zakresie.
Szansą dla nas jest ten konkurs.
Powstanie SzOK w Gimnazjum nr 4 w Legionowie zapewni wszystkim odbiorcom szybki i bezpośredni dostęp do informacji niezbędnych w procesie orientacji zawodowej. Prowadzone w szkole porady indywidualne i grupowe pomogą uczniom w poszukiwaniu przyszłości zawodowej, pomoże zmienić często bierne, negatywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości.
Działanie Ośrodka umożliwi lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, planowanie indywidualnej ścieżki kariery dostosowanej do potencjalnych możliwości oraz warunków rynku pracy. Nasze działania pozwolą na właściwe ukierunkowanie młodzieży należącej do grupy dzieci z problemami zdrowotnymi (niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa). Zapewnimy również pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
Szkolny Ośrodek Kariery będzie miał za zadnia wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwi promowanie i wdrażanie edukacji informatycznej dla gimnazjalistów i absolwentów szkoły. W czasie indywidualnych spotkań pomoże ustalić za pomocą testów i kwestionariuszy preferencje zawodowe uczniów.
Realizujemy w szkole różne projekty mające na celu włączenie młodzieży w niesienie pomocy na rzecz innych ludzi – wolontariat (WOP, akcje charytatywne: np. „Góra grosza”, adopcja dziecka z Kamerunu (uczniowie klasy gimnazjalnej i rada pedagogiczna szkoły) oraz inne akcje, projekty. Są one bardzo dobrym pierwszym krokiem do pokonania bierności, niezaradności. Coraz częstszym problemem rodziców naszych uczniów jest brak pracy i poczucie nieprzydatności społecznej, co ma ujemny wpływ na postawy ich dzieci. Prowadzone w Ośrodku zajęcia przyczynią się do trafniejszych wyborów edukacyjnych i zawodowych, wpłyną na zmniejszenie skali bezrobocia, będą dobrą profilaktyką bezrobocia.

Opracowany został harmonogram zajęć z uczniami Gimnazjum nr 4
oraz określone zostały zadania SzOK –u.

I. Zadania wobec rodziców:
1) Wsparcie i pomoc w rozpoznaniu zdolności i predyspozycji zawodowych dziecka.
2) Uświadomienie roli adekwatnej samooceny, wskazanie sposobów kształtowania właściwej samooceny u dzieci.
3) Zwrócenie uwagi na potrzeby rynku pracy, tendencje zmian, prognozy długoterminowe jego rozwoju i dynamiki.
4) Uświadomienie znaczącej roli modelowania w życiu nastolatka (poznawanie konkretnych zawodów poprzez osobisty kontakt z ludźmi).
5) Przygotowanie rodziców do wyboru przez dziecko szkoły średniej (wspieranie, a nie narzucanie dalszej ścieżki kształcenia).
6) Nauczenie rodziców sposobów radzenia sobie ze stresem własnym i dziecka.

II. Zadania wobec nauczycieli:
1) Rada pedagogiczna wprowadzająca grono pedagogiczne w tematykę Szkolnego Ośrodka Kariery.
2) Doskonalenie na temat prowadzenia lekcji z doradztwa zawodowego.
3) Dzielenie się spostrzeżeniami o uczniach zdolnych lub z trudnościami w uczeniu się potrzebujących pomocy.
4) Zebranie scenariuszy do realizacji zadań wynikających z programu SZOK dla wychowawców klas.
5) Rozszerzanie współpracy nauczycieli na rzecz dobrego doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców.
6) Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Zadania te będą realizowane w ramach:
– godzin z wychowawcą,
– zajęć pozalekcyjnych,
– indywidualnych spotkań i konsultacji,
– stale uaktualnianej gazetki ściennej lub cyklicznie ukazującej się gazetki szkolnej,
– spotkań szkoleniowych rady pedagogicznej lub zespołów nauczycielskich.

III. Doradca zawodowy
W szkole zostanie zatrudniony doradca zawodowy, który będzie realizował wszystkie zadania wynikające z rozporządzenia MENiS w sprawie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole. W szczególności zajmie się on systematyczną diagnozą zapotrzebowanie uczniów i ich rodziców na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Będzie miał możliwość rozpoznania sytuacji, w których uczeń powinien skorzystać z jego porady, np. w sytuacji, gdy uczeń wykazuje się:
– nieznajomością własnych zainteresowań, uzdolnień, charakteru i temperamentu,
– poszukuje potwierdzenia czy podjęta została właściwa decyzja,
– posiada niepełną informację o zawodach i szkołach,
– trudnościami z podjęciem decyzji o wyborze zawodu, spowodowanymi przewlekłymi schorzeniami i wadami fizycznymi ucznia,
– różnicą poglądów między nim i rodzicami w zakresie wyboru zawodu i szkoły,
Również wtedy, gdy potrzebna jest pomoc w wyborze praktyk zawodowych (szczególnie w zawodach rzemieślniczych) lub zdobycie umiejętności autoprezentacji na rynku pracy.

IV. Programy komputerowe, które wspomogą realizację założonych zadań:
„Mentor”, „Vidi 2”, „Zawody przyszłości”, „ Wizje kariery”, „Zniszcz stres”, testy „Apis – P” i „Apis – Z” oraz pakiet programów przygotowanych przez specjalizującą się w dziedzinie poradnictwa i informacji zawodowej Fundację Realizacji Programów Społecznych oraz Instytut Rozwoju Kariery – specjalistyczne oprogramowanie „e-szok”.

Szczególną rolę w działaniu Szkolnego Ośrodka Kariery powierzamy szkolnemu wolontariatowi. Szeroka działalność charytatywna młodzieży naszej szkoły jest doskonałym treningiem nauki odpowiedzialności, planowania działań, współpracy w grupie. Ćwiczenie tych umiejętności przygotowuje do roli odpowiedzialnego, umiejącego funkcjonować w zespole pracownika.

Zadania wolontariatu wspomagające pracę SZOK :
1) Prowadzenie strony internetowej obejmującej:
a) galerię zawodów (przeciwwskazania do ich wykonywania, wymagania, ścieżki edukacyjne prowadzące do nich, zadania i czynności związane z ich wykonywaniem).
b) informacje o rynku pracy (poszukiwane zawody i specjalności)
2) Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej rynku pracy: rankingi uczelni, szkół, uruchamianie nowych kierunków studiów, warunki rekrutacji do szkół średnich, informacje o pracy sezonowej przez nastolatków, warunki zatrudnienia nieletnich itp.
3) Tworzenie nowych (z pomocą doradcy zawodowego) teczek zawodów, kierunków studiów.

Oczekiwane efekty:
Uczeń opuszczający nasze gimnazjum będzie optymistycznie i bez lęku patrzył w przyszłość, będzie znał swoją wartość, umiał samodzielnie poruszać się po rynku pracy, przyjmie aktywna postawę wobec swojego życia zawodowego.

V. Zadania realizowane dla absolwentów szkół gimnazjalnych gminy Legionowo
Rosną potrzeby na nowoczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Rozpoczynanie dorosłego życia od bezrobocia powoduje u młodych ludzi wyjątkowo groźne konsekwencje: brak nabycia lub rozwinięcia nawyku i potrzeby pracy zawodowej, nieumiejętność pracy w zespole i samodzielnego rozwoju zawodowego, niewiara w swoje umiejętności itp.
Podstawowym celem idei tworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum nr 4 jest niedopuszczenie do tego, aby absolwenci naszej szkoły i szkół gimnazjalnych w gminie Legionowo stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Niezbędne jest więc zwiększanie szans absolwentów na uzyskanie pierwszych doświadczeń związanych z rynkiem pracy także podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej (nasi absolwenci, z małymi wyjątkami, uczęszczają do szkol ponadgimnazjalnych).

Szanse te chcemy zwiększyć poprzez realizację następujących zadań:
1) Zajęcia aktywizujące i warsztaty planowania przyszłości szkolno-zawodowej.
2) Wolontariat pomysłem na pierwsze doświadczenia zawodowe młodzieży.
3) Rzetelna informacja o ścieżkach osiągania wybranego zawodu, planowanie kariery zawodowej.
4) Informacje o rynku pracy: polski i europejski rynek pracy, zawody i specjalności poszukiwane na tym rynku.
5) Wiarygodne i ważne strony internetowe zawierające szczegółowe informacje o rynku pracy. Skąd czerpać informacje o rynku pracy?
6) Galeria zawodów: zawody, środowisko pracy, potrzebne predyspozycje, przeciwwskazania do ich wykonywania, wymagania związane z ich wykonywaniem, potencjalne ścieżki edukacyjne przedstawionego zawodu.
7) Oczekiwania pracodawców wobec pracowników, zawody przyszłości.
8) Przygotowanie do rozmów z pracodawcą, poszukiwanie kontaktów, zasady prowadzenia korespondencji.
9) Zorganizowanie targów pracy w szkole lub w innej formie prezentacja rynku lokalnego.
10) Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości.
Tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery nie opiera się jedynie na zaangażowaniu środowisk poszczególnych szkół (choć współdziałanie różnych grup w ramach poszczególnych jednostek edukacyjnych, takich jak: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice warte jest podkreślenia jako jeden z ważniejszych efektów powstania i działalności SzOK), ale także na zaangażowaniu w tę inicjatywę podmiotów lokalnego środowiska: władz samorządowych, pracodawców, mediów lokalnych i innych.

VI. Współpraca ze środowiskiem szkoły i różnymi fundacjami, instytucjami wspierającymi działalność Szkolnego Ośrodka Kariery.
Tworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery nie opiera się jedynie na zaangażowaniu środowiska naszej szkoły (choć współdziałanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców jest jednym z ważniejszych efektów powstania i działalności SzOK), ale także na zaangażowaniu w tę inicjatywę podmiotów lokalnego środowiska: władz samorządowych, pracodawców, mediów lokalnych i innych.

Współpracować z nami będą:
1) doradca zawodowy z PPP w Legionowie,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,
3) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
4) Wydawnictwo „Perspektywy”,
5) Akademickie Biura Karier na wyższych uczelniach,
6) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie,
7) Fundacja Realizacji Programów Społecznych,
8) Instytut Rozwoju Kariery.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+