HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” W ZESPOLE SZKÓŁ W LEGIONOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2015

Legionowo, 1.09.2013 r.

Obszar: Atmosfera szkoły

Treści/ zadania Procedura osiągania celów Przewidywane efekty Sposoby ewaluacji Odpowiedzialni Termin
Integracja środowiska szkolnego Dzień Szkoły – pasowanie uczniów klas pierwszych na Gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej; zajęcia integracyjne dla klas pierwszych realizowane przez pedagoga szkolnego; wycieczki integracyjne organizowane przez wychowawców klas pierwszych i oddziałów zerowych:

· zintegrowanie ze środowiskiem społeczności szkolnej;

· wyrabianie umiejętności współpracy w grupie;

· poznanie szkoły i zasad jej funkcjonowania;

Obserwacja zachowań uczniów, rozmowy z uczniami, scenariusze godzin wychowawczych i obchodów Dnia Szkoły Wychowawcy, pedagog, nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie obchodów Święta Szkoły

IX –XI 2013

2014

Życie społeczne oparte na zasadach samorządności Działalność Samorządu Uczniowskiego

· poznanie życia społecznego opartego zasadach samorządności;

· zaangażowanie uczniów w aktywne i twórcze życie szkoły;

· rozwijanie opiekuńczości wobec uczniów mających problemy w nauce;

Program pracy Samorządu Uczniowskiego; sprawozdania po I i II semestrze Opiekun SU Cały rok
Organizacja życia kulturalnego. Współdziałanie i życie zespole.

Współpraca między uczniami a nauczycielami w organizowaniu ważnych szkolnych imprez, apelów, przedstawień (np. Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Ziemi), Dzień Cemii, Święto matematyki, Dzień Promocji Zdrowia, Hepenning „Nauczyciel z przeszłości”.

Organizacja imprez szkolnych i klasowych, konkursów, dyskotek, wycieczek;

· rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności;

· stworzenie dobrego klimatu szkoły;

· rozwijanie współpracy między różnymi grupami społeczności szkolnej;

Relacje z imprez; informacje na stronie internetowej szkoły Wychowawcy, rodzice, nauczyciele, SU Cały rok szkolny
Umiejętności interpersonalne. Skuteczne porozumiewanie się.

Cykl lekcji w ramach godzin wychowawczych dotyczących lepszego poznania swoich mocnych i słabych stron; roli koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka;

Szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczące zasad komunikowania się.

· Uświadomienie sobie wpływu każdej osoby na funkcjonowanie wspólnoty klasowej;

· Rozwijanie cech dobrego kolegi i przyjaciela;

· Wzrastanie własnej poczucia własnej wartości;

· Zrozumienie konieczności rozwiązywania konfliktów;

Obserwacja uczniów w środowisku szkolnym. Wychowawcy, nauczyciele Cały rok
Bezpieczna i przyjazna szkoła.

Badania ankietowe w środowisku szkolnym na temat atmosfery w szkole;

Diagnozowanie przyczyn problemów występujących w danej grupie społecznej (klasie, szkole, grupie);

Realizacja cyklu zajęć dotyczących zachowań agresywnych i radzenia sobie z nimi;

Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających przemocy w klasie i budowaniu przyjaznej atmosfery w klasie;

Prowadzenie klasowych zeszytów uwag(pochwały i nagany);

Pedagogizacja rodziców dotycząca przepisów prawa odnoszących się do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – CSP w Legionowie, zagrożeń cyberprzemocą i różnego typu uzależnieniami:

Udział w kampanii „Szkoła bez Przemocy” oraz „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”

· Eliminowanie zachowań agresywnych i agresji słownej;

· Poznanie prawnych konsekwencji zachowań agresywnych;

· Przestrzeganie zasad kultury w rożnych sytuacjach;

· Poprawienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkole;

· Włączenie rodziców do współpracy;

Ankiety, plany pracy wychowawców, zapisy w dokumentacji szkolnej i klasowej.

Pedagog, wychowawcy, SU, społeczność szkolna

 

Cały rok
Tworzenie środowiska społecznego szkoły wspierającego zdrowie psychiczne członków społeczności szkolnej. Bezinteresowne działanie na rzecz innych. Praca szkolnych kół zainteresowań. Zajęcia w ramach zajęć profilaktycznych wspieranych przez Urząd Miasta Legionowo. Organizacja pomocy koleżeńskiej. Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie

· Stwarzanie klimatu wspierającego zdrowie psychiczne;

· Rozwijanie zdolności humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych przez młodzież;

· Zapewnienie pomocy uczniom z trudnościami w nauce oraz z innymi problemami zdrowotnymi;

 

Sprawozdanie z działalności kół, ankiety uczniów, dokumentacja szkolna. SU, nauczyciele, pedagog i psycholog Cały rok
Dbanie o estetykę szkoły i otoczenia Tworzenie ciekawego, oryginalnego i estetycznego wystroju klas i szkolnych korytarzy oraz dbanie o jego trwałość.

· Odpowiedzialność za estetykę szkoły i jej wizerunek zewnętrzny;

· Kształtowanie dbałości o wspólne(czyli również moje) mienie;

· Poprawa estetyki szkoły;

· Wykazanie się artystycznymi i twórczymi możliwościami uczniów(uczniowie autorami zdjęć, plakatów, rysunków, obrazów)

Wygląd szkoły udokumentowany materiałem zdjęciowym.

Społeczność szkolna pod ręką mistrza pani Joanny Kosiorowskiej

I Jadwigi Świderskiej

Cały rok
Dbanie o kulturę języka polskiego Wdrażanie troski o poprawność mówienia w języku polskim. Walka z wulgaryzmami. Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ”Piękno świata, piękno człowieka”, konkurs literacki na tomik poezji o tematyce przyrodniczej, konkurs literacki organizowany przez bibliotekę miejską w Legionowie, konkursy recytatorskie · Lekcje języka polskiego kształtujące wrażliwość młodych ludzi na piękno języka polskiego, konkursy Zapisy w dziennikach. Apel podsumowujący konkurs. Nauczyciele języka polskiego. Caly rok
Znajomość reguł i mechanizmów działających w środowisku społecznym.

Wdrażanie edukacji prawnej: prelekcje dla uczniów przygotowane przez pracowników wydziału ds. nieletnich Policji w Legionowie na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne;

promocja uczniów ze 100% frekwencją(nagrody dyrektora szkoły), Konkurs na Super Kolegę i Super Koleżankę klasy I –III SP;

Praca Szkolnego Zespołu Wychowawczego – omawianie bieżących problemów wychowawczych i podejmowanie działań wychowawczych i szkolnych zespołów wychowawczych.

· Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, przewidywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań;

· Szkoła wolna od przemocy;

· Promowanie systematycznego uczęszczania do szkoły;

· Wsparcie dla nauczycieli – wychowawców w ich pracy;

· Opracowanie i realizacja wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy dydaktycznej, wychowawczej;

Statystyki, liczona frekwencja, analiza programu naprawy frekwencji, protokoły spotkań Zespołu Wychowawców Pedagog wychowawcy, SZW Cały rok
Co mi zagraża?

Cykl zajęć prowadzonych przez pedagoga i psychologa „Znajdź właściwe rozwiązanie” mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom;

Pedagogizacja rodziców;

Zajęcia warsztatowe w ramach godzin biologii – zapobieganie i zwalczanie AIDS(konkurs plastyczny);

Lekcje wychowawcze na temat zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu; realizacja projektów: „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrz wokół nas”; udział w kampanii społecznej: „ Mamo tato dbajmy o serce”

 

· Identyfikacja ryzyka;

· Przewidywanie konsekwencji własnych działań;

· Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych wyborów;

· Kształtowanie postawy asertywnej;

· Dawanie i przyjmowanie wsparcia;

 

Sprawozdania z realizacji, wyniki ankiet, zdjęcia. Wychowawcy, nauczyciele biologii, przyrody pedagog, psycholog. Cały rok
Promocja własnych osiągnięć Przedstawienie osiągnięć uczniów naszej szkoły na uroczystych apelach podsumowujących I i II semestr. Przedstawienie osiągnięć w formie ściennych gazetek oraz na łamach szkolnej gazety G4, SP8 oraz na stronach internetowych szkoły. Promocja osiągnięć na stronach internetowych szkoły. · Promocja szkoły poprzez promocje osiągnięć jej uczniów; Opinia środowiska lokalnego o szkole np. poprzez ankiety, wywiady. Ranking szkół. Nauczyciele, Zespół ds. promocji szkoły. Cały rok.
Tworzenie zdrowego środowiska nauki i pracy. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz z wydziałem zdrowia Starostwa Powiatowego.Współudział w planowaniu i realizacji rozkładów lekcji, przerw międzylekcyjnych z punktu widzenia higieny procesu nauczania. Nadzór nad stanem sanitarnym placówki. Dokonywanie przeglądów środowiska szkolnego. · Analiza wniosków dotyczących warunków sanitarnych szkoły, zapobieganie urazom, promocja zdrowia psychicznego i fizycznego. Dokumentacja szkolna Pielęgniarka szkolna dyrekcja Cały rok
Promocja zdrowego stylu życia,integracja ze środowiskiem.

Udział młodzieży w programach zdrowotnych: „ Trzymaj formę”, „ Żyj smacznie i zdrowo”, „Śniadanie daje moc”, „ Śniadaniowa klasa”

„ Zdrowie w bajce”, „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Sesja plakatowa z okazji Dnia Bez Papierosa -31.V

Prezentacja projektów edukacyjnych klas trzecich „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

· Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Sprawozdanie, dokumentacja zdjęciowa, strona internetowa szkoły. Nauczyciele biologii, przyrody wychowawcy.

Cały

rok.

 

Obszar: Aktywność ruchowa, zdrowy styl życia

Treści/ zadania Procedura osiągania celów Przewidywane efekty Sposoby ewaluacji Odpowiedzialni Termin
Formy spędzania czasu wolnego(sport, rekreacja i turystyka)

Wycieczki klasowe, zajęcia terenowe.

Udział w Festiwalu Nauki w Jabłonie.

Rajd rowerowy.

Rajd kampinoski.

Piknik rodzinny.

· Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

· Nabywanie umiejętności organizowania wolnego czasu;

· Poznanie walorów rekreacji i turystyki pieszej;

· Opracowanie najciekawszych tras wycieczek pieszych i rowerowych w powiecie legionowskim;

Sprawozdanie z działań. Nauczyciele w-f; nauczyciele geografii i biologii, przyrody. Cały rok

Lekcja moich marzeń – diagnoza oczekiwań uczniów wobec lekcji

w-f.

Badanie opinii uczniów na temat lekcji wychowania fizycznego za pomocą ankiety ( rozpoznanie potrzeb uczniów, lęków przed wychowaniem fizycznym, opracowanie wyników, przedstawienie radzie pedagogicznej, dyskusja, opracowanie strategii przyszłych działań).

 

· Wzrost aktywności na zajęciach;

· Wzrost sprawności i umiejętności ruchowych młodzieży;

 

Wyniki ankiet, prezentacja multimedialna wyników. Nauczyciele w-f. Cały rok
Korzyści z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i życiu sportowym szkoły

Zorganizowanie plebiscytu na najlepszego sportowca w szkole.

Zorganizowanie Dnia Dziecka na sportowo.

Udział w ogólnopolskim programie „WF Z Klasą”.

· Podejmowanie rywalizacji i współzawodnictwa sportowego;

· Kształtowanie postawy fair play w sporcie i w życiu codziennym;

· Poprawienie sprawności fizycznej;

Umieszczenie fotoreportażu na stronach internetowych szkoły z przebiegu imprezy.

Podsumowanie konkursu na uroczystym apelu prezentującym osiągnięcia uczniów.

Nauczyciele wf , wychowawcy Cały rok
Logo szkoły promującej zdrowie Konkurs plastyczny · Promowanie zdrowia i artystycznych pomysłów uczniów; Prace konkursowe Nauczyciele plastyki i techniki III 2015
Promocja zdrowego stylu życia

Imprezy propagujące zdrowy styl życia z udziałem społeczności szkolnej i lokalnej.

Lekcje wychowawcze nt.

„ Jak odżywiać się zdrowo w wieku dojrzewania”.

 

· Poznanie zasad zdrowego stylu życia;

· Zrozumienie sensu profilaktyki;

· Zrozumienie jak styl życia wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne;

Fotoreportaż. Wychowawcy, nauczyciel biologii IV 2015
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.

Ćwiczenia praktyczne na fantomach, udział instruktorów w ramach szkolenia dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rada szkoleniowa dla nauczycieli dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy. Kurs na kartę rowerową SP8

· Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia życia; Scenariusz zajęć; zdjęcia. Nauczyciele, pielęgniarka szkolna Cały rok
Praca z uczniem zdolnym; współzawodnictwo w sporcie. Pozalekcyjne zajęcia sportowe; usprawnienie uczniów i przygotowanie ich do zawodów sportowych; starty w zawodach na różnym szczeblu; klasy sportowe.

· Rozwijanie zdolności i umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych;

· Podejmowanie rywalizacji sportowej;

· Rozwijanie umiejętności sportowych;

· Promowanie aktywności fizycznej jako jednej z dróg do odniesienia życiowych sukcesów;

Plany pracy, sukcesy dokumentowane medalami, pucharami. Nauczyciele wf Cały rok.

Ruch jako sposób na rozładowanie napięć emocjonalnych. Rywalizacja i współzawodnictwo w sporcie.

 

Udział w różnych imprezach szkolnych i lokalnych(np. pokazy tekwoondo i gimnastyki artystycznej); udział uczniów jako kibiców;

Realizacja działań z edukacji prozdrowotnej w ramach projektu Trzymaj Formę”.

Udział uczniów w projektach edukacyjnych(dotyczących właściwej diety, wypoczynku aktywnego i biernego, wpływu skażeń środowiska na zdrowie człowieka),

Ukazanie sportu jako sposobu na rozładowanie stresu i agresji.

 

· Propagowanie aktywności ruchowej;

· Rozbudzanie zainteresowań własnym organizmem;

· Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz skutków , jakie z nich wynikają;

· Uświadomienie norm prawidłowego żywienia, higieny oraz skutków ich nieprzestrzegania;

· Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej;

Prezentacje projektów, materiał zdjęciowy, scenariusze zajęć. Nauczyciele wf, biologii i chemii. Cały rok
Problemy okresu dojrzewania Prelekcje w ramach godzin wychowawczych i wychowania do życia w rodzinie, przyrody dotyczące fizjologii, higieny okresu dojrzewania i profilaktyki zdrowotnej.

· Rozwijanie profilaktyki chorób układu rozrodczego, chorób przenoszonych drogą płciową; profilaktyka nowotworowa;

· Uświadomienie, że aktywność fizyczna korzystnie wpływa na młodzież w okresie dojrzewania;

Scenariusze zajęć. Wychowawcy, nauczyciele WDŻ. Cały rok.
Podsumowanie dwuletnich działań Tydzień Promocji Zdrowia

· Czynne i masowe uczestnictwo społeczności szkolnej w akcjach prozdrowotnych;

· Nabycie przez uczniów, rodziców i nauczycieli oraz społeczność lokalną wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

· Podsumowanie całorocznych działań;

Prezentacja multimedialna obrazująca rok pracy. koordynator VI 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+