Projekty edukacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odróżnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektów) jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela – lub definiowany przez nich samodzielnie – powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

Uczniowie (członkowie zespołów projektowych):

 • wybierają temat projektu edukacyjnego,
 • określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
 • wykonują zaplanowane działania,
 • publicznie przedstawiają rezultaty projektu.

Nauczyciele (opiekunowie projektów):

 • wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
 • stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
 • towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
 • na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.

Szkoła (dyrektor, cała rada pedagogiczna):

 • zadaniem szkoły jest stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych,
 • dyrektor – w porozumieniu z radą pedagogiczną i zgodnie z przyjętym przez siebie stylem zarządzania i istniejącą w danej placówce tradycją organizacyjną – decyduje, jak zrealizować obowiązek organizacji projektów w jego szkole,
 • szczególnie ważne są decyzje dotyczące oceniania uczniów, zwłaszcza ustalenie: kryteriów uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie zachowania ucznia.
podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+