Terminarz zebrań

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W ROKU  SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp. Termin Program zebrania – zagadnienia główne

 

1.

 

06.09.2017 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz. 18.00

Rada Rodziców

godz. 19.00

 

1.      Wybory przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców.

2.      Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły. Wymagania edukacyjne. Szkolny System Oceniania.

3.      Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami, w tym formy usprawiedliwiania uczniów na zajęciach edukacyjnych.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.

5.      Sprawy różne.

07.09.2017 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7
i oddziałów gimn.

godz. 18.00

Rada Rodziców

godz. 19.00

2.

18.10.2017 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00 zebranie

od godz. 19.00 do 20.00 DZIEŃ OTWARTY

godz. 17.00 – Rada Rodziców

 

1.      Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

2.      Oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

3.      Przekazanie rodzicom informacji o działaniach wychowawcy w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego, zgodnie z planem wychowawcy klasowego.

4.      Działania wychowawcze szkoły.

5.      DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

19.10.2017 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7

i oddziałów gimn.

godz.18.00 zebranie

od godz. 19.00 do 20.00 DZIEŃ OTWARTY

godz. 17.00 – Rada Rodziców

 

3.

 

29.11.2017 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

 

1.      Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
Zagrożenia oceną niedostateczną.

2.      Omówienie wyników testów diagnozujących.

3.      Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, korzystania z pomocy koleżeńskiej.

4.      Sprawy różne.

 

30.11.2017 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7

i oddziałów gimn.

godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

4.

 

31.01.2018 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

1.      Podsumowanie wyników w nauczaniu i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

2.      Wspólne działanie nastawione na osiągnięcie wspólnego celu-analiza zachowań uczniów jako społeczności szkolnej.

3.      Ocena korzystania uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

4.      Ocena wyników klasyfikacji i wnioski do pracy w II semestrze.

5.      Sprawy różne.

 

01.02.2018 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7

i oddziałów gimn.

godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

5.

 

21.03.2018 r.

(środa) dla klas 0 – 5

godz. 18.00 – 20.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

18.00 – 18.30 – zebrania w klasach

18.30 – 20.00 –  DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

 

22.03.2018 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7

i oddziałów gimn.

godz. 18.00 – 20.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

6.

 

25.04.2018 r.

(środa) dla klas 1 – 5

godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

1.      Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
Zagrożenia oceną niedostateczną.

2.      Efekty realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych oraz Planu pracy wychowawcy klasowego.

3.      Realizacja programu doradztwa zawodowego.

4.      Analiza wyników dotychczasowej diagnozy pracy szkoły, zespołu klasowego.

 

26.04.2018 r.

(czwartek) dla klas 6 – 7

i oddziałów gimn.

Godz.18.00

godz. 17.00 – Rada Rodziców

7.

09. 05. 2017 r.

Zebranie Rodziców klas „0”

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2017.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+