Terminarz zebrań

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  RODZICÓW W GIMNAZJUM NR 4 W ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp. Termin Program zebrania – zagadnienia główne

 

 

1.

 

 

8.09.2016 r.

(czwartek)

godz. 18.00

 

godz. 19.00 – Rada Rodziców

1.      Wybory przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców. Zapoznanie rodziców
z zadaniami i kompetencjami Rady Rodziców.

2.      Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły. WSO – wymagania edukacyjne.

3.      Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami – w tym formy usprawiedliwiania uczniów na zajęciach edukacyjnych.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.

5.      Sprawy różne wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

6.      Opracowanie we współpracy z rodzicami Planu pracy wychowawcy klasy.

7.      W kl. 3. informacje na temat zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i realizacji projektu edukacyjnego.

 

 

2.

20.10.2016 r.

(czwartek)

godz.18.00 zebranie

od godz. 19.00 do 20.00 DZIEŃ OTWARTY

godz. 17.00 – Rada Rodziców

1.      Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

2.      W klasach pierwszych omówienie wyników „testów na wejściu” z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

3.      Zapoznanie rodziców z harmonogramem badań osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

4.      Oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

5.      Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego, zgodnie z planem wychowawcy klasowego.

6.      Działania wychowawcze szkoły.

DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

 

 

 

4.

 

         1.12.2016 r.

(czwartek)

godz.18.00

 

godz. 17.00 – Rada Rodziców

1.      Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Zagrożenia oceną niedostateczną.

2.      Wyniki próbnego egzaminu w klasie 3.

3.      Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, korzystania z pomocy koleżeńskiej.

4.      Samodzielna praca uczniów w III etapie edukacyjnym, rola prac domowych.

5.      Sprawy różne.

 

 

 

 

 

5.

 

 

19.01.2017 r.

(czwartek)

godz.18.00

 

godz. 17.00 – Rada Rodziców

 

1.      Podsumowanie wyników nauczania i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

2.      Wspólne działanie nastawione na osiągnięcie wspólnego celu – analiza zachowań uczniów jako społeczności szkolnej.

3.      Ocena korzystania uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

4.      Ocena wyników klasyfikacji i wnioski do pracy w II semestrze.

5.      Sprawy różne.

 

 

6.

 

 

23.03.2017 r.

(czwartek)

godz. 18.00 – 20.00

 

18.00 – 18.30 – zebrania w klasach

18.30 – 20.00 – DZIEŃ OTWARTY

Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

Ocena korzystania uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

7.

 

27.04.2017 r.

(czwartek)

godz.18.00

 

godz. 17.00 – Rada Rodziców

1.      Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu. Zagrożenia oceną niedostateczną.

2.      Efekty realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktyki oraz Planu pracy wychowawcy klasowego.

3.      Realizacja programu doradztwa zawodowego.

4.      Analiza wyników dotychczasowej diagnozy pracy szkoły, zespołu klasowego.

 

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+